Events

Events

UCOGRAS Contact Dinner

September 22, 2022

Salons De Groene Jager, Brasschaat, Belgium

FOSFA AGM and Annual Dinner

November 9, 2022

The Brewery, London

GROFOR Annual Dinner

November 24, 2022

Grand Elysee Hotel, Hamburg

FOSFA Oils & Fats Dinner

December 1, 2022

Tallow Chandlers Hall, London

NOFOTA AGM & Annual Dinner

April 13, 2023

Laurenskerk, Rotterdam